Regulamin udziału w Systemie Partnerskim

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim oferowanym przez OZElider Bartosz Tyndyk, z siedzibą w Szczytkowicach przy
ul. Szczęśliwej 17, NIP: 915 181 65 37 zwanej dalej „Firmą”.

1.2. Program Partnerski umożliwia współpracę z Firmą poprzez promowanie usług z zakresu sprzedaży i montażu klimatyzacji, systemów rekuperacji, fotowoltaiki
i zarabianie prowizji za polecenia skutkujące finalnymi transakcjami.

1.3. Finalna transakcja rozumiana jest wtedy gdy usługa została zrealizowana i podpisany został protokół odbioru robót. 

2. Uczestnictwo w Programie

2.1. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, które zaakceptują niniejszy regulamin i zarejestrują się w Programie poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego otrzymanego od Firmy.

3. Zasady Promocji

3.1. Uczestnicy Programu mogą promować usługi Firmy poprzez umieszczanie linków afiliacyjnych na swoich stronach internetowych, blogach, mediach
społecznościowych itp.

3.2. Zakazane jest stosowanie nieetycznych metod promocji, w tym spamowanie, fałszowanie danych czy naruszanie praw autorskich.

4. Prowizje i Wypłaty

4.1. Uczestnik Programu otrzymuje prowizję za każdą skuteczną transakcję, która została zrealizowana dzięki jego poleceniu. Wysokość prowizji ustalana jest
zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu.

4.2. Wypłata prowizji realizowana jest do 7 dni od momentu realizacji inwestycji i podpisania protokołu odbioru robót przez klienta.

4.3. Prowizje są naliczane na podstawie finalnej wartości transakcji i wypłacane są uczestnikom na wskazany przez nich numer rachunku bankowego.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 16.02.2024 r.

5.2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu Partnerskiego w każdym czasie, informując o tym uczestników za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez
publikację na stronie internetowej.

5.3. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie Partnerskim będą rozpatrywane przez Firmę zgodnie z obowiązującym prawem.

5.4.Niniejszy regulamin jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Firmy i podlega polskiemu prawu.

5.5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Programu Partnerskiego można kierować na adres e-mail biuro@ozelider.pl.

Załącznik nr 1. Wysokość wypłacanych prowizji

 

1. Wartość inwestycji do 4000 zł netto – prowizja 4% wartości inwestycji netto

2. Wartość inwestycji <4000 zł do 6000 zł netto –  prowizja 3,5 % wartości inwestycji netto

3. Wartość inwestycji <6000 zł do 8000 zł netto – prowizja 3,25 % wartości inwestycji netto

4. Wartość inwestycji <8000-12 000 zł netto – prowizja 3% wartości inwestycji netto

5. Wartość inwestycji <12 000 zł-16 000 zł netto – prowizja 2,5% wartości inwestycji netto

6. Wartość inwestycji <16 000 zł-50 000 zł netto – prowizja 2% wartości inwestycji

7. Wartość inwestycji <50 000 zł netto – prowizja ustalana indywidualnie